Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

Obchodní podmínky

Aneta Balíková

IČ: 04840909

Se sídlem Amurská 847/5, Praha 100 00

Tel.: +420731964799

Email: Aneta@jajednorozec.cz

Není plácem DPH

(dále jen „prodávající“)

1.Základní ustanovení

1.1.

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s
ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v
souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané
mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím
internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím
provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.jajednorozec.cz
(dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále
jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu
nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při
objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého
samostatného výkonu povolání.

1.3.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní
smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními
obchodních podmínek.

1.4.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní
smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze
uzavřít v českém jazyce.

1.5.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti
předchozího znění obchodních podmínek.

2.Uživatelský účet

2.1.

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující
přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého uživatelského rozhraní může
kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může objednávat
zboží také bez registrace.

2.2.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět
správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující
při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v
uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za
správné.

2.3.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k
přístupu do jeho uživatelského účtu. Prodávající nenese odpovědnost za
případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

2.4.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy
kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy
kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný
nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a
softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a
softwarového vybavení třetích osob.

3.Uzavření kupní smlouvy 

3.1.

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního
charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto
zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2
občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého
zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže
být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z
přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v
platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto
ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za
individuálně sjednaných podmínek.

3.3.

V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v
internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci
území České republiky.

3.4.

Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

 • a) prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém
  obchodě
  • b) vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

3.5.

Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

3.6.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat
a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost
kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat
objednávku“ Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí
elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v
uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.7.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství
zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o
dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). V případě, že některý z
požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na
jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový
návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením
kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu
uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

3.8.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky
(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to
na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.9.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při
uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních
prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na
internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám,
přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Cena zboží a platební podmínky 

4.1.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může
kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

-v hotovosti při osobním odběru;

-bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2401409295/2010 (vedený v CZK),  (dále jen „účet
prodávajícího“)

– bezhotovostně platební kartou

4.2.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také
náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno
výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů
zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V
případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky
nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Je-li prodávající podle kupní
smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující
povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně
kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo
uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným
doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.4.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena
splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena
splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu
zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní
platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání
příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde
k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní
ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1
občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze
vzájemně kombinovat.

4.8.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně
závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na
základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající
kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na
elektronickou adresu kupujícího. 

4.9.

Dle zákona o EET firmy prodávající své výrobky, zatím nejsou povinny vystavit
účtenku dle zákona o evidenci tržeb.

5.Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

5.1.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné
odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání
kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá
rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným
zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z
obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

5.2.

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný
případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s
ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy
odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že
předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží
tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy
musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.  Odstoupení od kupní smlouvy může
kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu
elektronické pošty prodávajícího: info@jajednorozec.cz.

5.3.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se
kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti
(14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní
smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i
v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní
cestou.

5.4.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí
prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od
odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je
prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění
poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s
tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté
peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže,
že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně
započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.

V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1
občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také
oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží
kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez
zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je oprávněn
odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo
když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží.
Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy
uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní
smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na
základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným
kupujícím.

5.7.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva
mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k
odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně
takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu
vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku
kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto
způsobem dopravy.

6.2.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené
kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat
opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující
povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady
spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen neprodleně
zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto
neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o
neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní
dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.6.

Kupující je povinen při převzetí zboží od přepravce provést kontrolu
obsahu doručené zásilky. V případě, že objednávka není kompletní nebo došlo k
záměně zboží je tuto skutečnost kupující povinen oznámit nejpozději do 7
kalendářních dnů prodávajícímu.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

7.1.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými
obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099
až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména
prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1.

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má
takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující
očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
7.2.2.

se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke
kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.

zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,
byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4.

je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5.

zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.

Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží
prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na
opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu
odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí
kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že
zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady,
která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5.

V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a
požadovat:

 • – výměnu za nové zboží,
  • – opravu zboží,
  • – přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • – odstoupit od smlouvy.
  • 7.6.
  •  
  • Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
  • – pokud má zboží podstatnou vadu 
  • – pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
  • – při větším počtu vad zboží.

7.7.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho
provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného
zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.8.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za
vady může upravit reklamační řád prodávajícího. 

7.9.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech
do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu
výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně
odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne
uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující
má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje
okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění)
prodávajícímu.

7.8

Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

7.9

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím
věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7.10.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně
vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo
může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí
záruční doby.

7.11

Volbu způsobu reklamace má kupující.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

8.1.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve
smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná
Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20, interetová adres https://adr.coi.cz/cs

8.4.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského
oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný
živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro
ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu
mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
ve znění pozdějších předpisů.

8.5.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765
odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího.

9.2.

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení
Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se
zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely
jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností
prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České
republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak
strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou
dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování
ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.3.

Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva
k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek,
loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat,
upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu
prodávajícího.

10.4.

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích
osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho
určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy,
které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou
činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat
či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový
obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení
takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

10.5.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765
odst. 2 občanského zákoníku.

10.6.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím
v elektronické podobě a není přístupná.

10.7.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti
předchozího znění obchodních podmínek.

TOP